U kunt de algemene voorwaarden ook als pdf downloaden: algemene voorwaarden empowerbox 2020

Deze Algemene Voorwaarden (versie 1 juni 2020) zijn van VOF Empowerbox, statutair gevestigd op Vosseveldlaan 8, 3768 GM te Soest, hierna te noemen Empowerbox.
Empowerbox houdt kantoor aan de Fokkerstraat 12, 3833 LD in Leusden Deze adressen zijn kantooradressen. Hier kunnen geen bestellingen worden opgehaald.
Correspondentie kan uitsluitend worden gericht aan: Klantenservice Empowerbox, Postbus 3031, 3760 DA Soest of per e-mail: klantenservice@empowerbox.nl
Empowerbox is als Vennootschap onder Firma ingeschreven in het Handelsregister te Amersfoort onder nummer 57536880 met BTW-nummer 8526.24.360.B.01 en bankrekeningnummer NL21RABO0153126787.

1 – algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Empowerbox. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en in te zien via www.empowerbox.nl. De meest recente versie van onze algemene voorwaarden vindt u op de webpagina www.empowerbox.nl/algemene-voorwaarden. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Empowerbox behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Empowerbox erkend.
1.4 Empowerbox garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 – levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de Wet Koop op Afstand zal Empowerbox bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de koper binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en te annuleren, zonder Empowerbox in gebreke te stellen.
2.3 Artikel 2.2 is niet van toepassing op producten en diensten die eenmalig of enkele malen per jaar worden aangeboden. Uiteraard vindt wel toezending van toegangsbewijzen of bevestiging van deelname plaats binnen de in artikel 2.2 genoemde termijn.
2.4 Aan de leveringsplicht van Empowerbox zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Empowerbox geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 – prijzen en afhandeling bestelling

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
3.3 Empowerbox bevestigt de bestelling per e-mail aan het opgegeven e-mailadres. In deze
mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. De factuur is als pdf bijgevoegd.
3.4 Indien er reden is om af te zien van de bestelling om welke reden dan ook, dan dient de bestelling binnen 24 uur geannuleerd te worden via e-mail. Empowerbox gaat er vanuit dat, wanneer niet binnen deze termijn is gereageerd, de opdracht bindend is.
3.5 Empowerbox biedt verschillende betalingsmogelijkheden: IDEAL, overboeking en creditcard.
3.6 Bestellingen bij Empowerbox worden doorgaans door PostNL geleverd, onder hun geldende algemene voorwaarden. Verzendkosten worden, tenzij anders vermeld, niet apart in rekening gebracht, mits de zending door de brievenbus past.

4 – zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Empowerbox heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Empowerbox. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Empowerbox er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
* diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen binnen de termijn van zeven werkdagen. Voor de online-diensten is dat het moment waarop de vouchercode wordt gebruikt.
* goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
* goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
* voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
* spellen, boeken, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5 – gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Empowerbox, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Empowerbox. Empowerbox houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u uitgebreid nalezen in ons privacyreglement op de website www.empowerbox.nl/privacyreglement.
5.2 Empowerbox respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Empowerbox maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6 – garantie en aansprakelijkheid

6.1 Empowerbox staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Empowerbox) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Empowerbox. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het e- mailadres klantenservice@empowerbox.nl of het eerder genoemde correspondentieadres. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot 2 weken na levering aan Empowerbox schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden binnen een termijn van 2 weken na melding, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Empowerbox gegrond worden bevonden, zal Empowerbox naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer schriftelijk een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Empowerbox en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Empowerbox voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet en/of winst.
6.5 Klachten kunnen, het liefst zo snel mogelijk, gemaild worden naar klantenservice@empowerbox.nl  Uiteraard worden klachten vertrouwelijk behandeld. Een ontvangstbevestiging wordt binnen binnen 2 werkdagen verstuurd. Empowerbox streeft ernaar om binnen 10 dagen werkdagen na ontvangst een inhoudelijke reactie op de klacht te geven. Het dossier wordt 2 jaar bewaard. Wanneer de klachtenafhandeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de klager zich wenden tot de heer W. van der Graaf  van vdGraafAdvies te Leusden. Het oordeel van deze onafhankelijke arbiter is voor Empowerbox bindend.
6.6 Empowerbox is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd aanwenden van de producten.

7 – aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Empowerbox zich
het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Empowerbox slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Empowerbox gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Empowerbox kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8 – overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Empowerbox en een klant komt tot stand nadat een bestelopdracht door Empowerbox op haalbaarheid is beoordeeld. De op het scherm getoonde orderbevestiging, zijnde de bevestiging ‘we hebben uw bestelling ontvangen’ in de betaalmodule, is hiervan het bewijs.

9 – afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende uitvoering, gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Empowerbox gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Alle logo’s, teksten, afbeeldingen en andere illustraties in wat voor vorm dan ook mogen niet gebruikt of gekopieerd worden voor welk ander doel dan ook zonder uitdrukkelijke, schriftelijke permissie van Empowerbox.

10 – overmacht

10.1 Empowerbox is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde diensten, technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Empowerbox alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Empowerbox behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Empowerbox gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Empowerbox bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11 – eigendom

11.1 Eigendom van alle door Empowerbox aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Empowerbox zolang de afnemer de vorderingen van Empowerbox uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Empowerbox wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Empowerbox slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

12 – toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Empowerbox en koper,
welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Empowerbox er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

algemene voorwaarden vof empowerbox – versie 2020
Empowerbox vof postbus 3031 3760 da soest
www.empowerbox.nl info@empowerbox.nl
nl21rabo0153126787 kvk 57536880 btw 8526.24.360.B01

Scroll naar boven